มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ
ข่าวประกาศ
ขอเชิญร่วมสมทบทุนก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี
 
รายละเอียดข่าว
News
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
          ตามประกาศมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ลงวันที่ 27 กันยายน 2562 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่
มูลนิธิ และประกาศมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การรับสมัครเจ้าหน้าที่มูลนิธิ
(เพิ่มเติม) จำนวน 3 อัตรา ตามตำแหน่งดังต่อไปนี้
         1. ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน
และบัญชี และเศรษฐศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน 1 อัตรา และปฏิบัติหน้าที่ด้านบัญชี 1 อัตรา มีผู้สมัคร
จำนวน 1 คน ดังนี้
             - น.ส.หัทยา   สิงหะอุดม
         2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที๋ธุรการการเงิน จำนวน 1 อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) ด้านการเงินและบัญชี มีผู้สมัคร จำนวน 1 คน ดังนี้
            - น.ส.รัตนาพร   แดนกาไสย

         มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านการพิจารณา
มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
          ผู้ผ่านการพิจารณาและคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง
         - ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี  จำนวน 1 คน  คือ น.ส.หัทยา  สิงหะอุดม
         - ตำแหน่ง เจ้าหน้าที๋ธุรการการเงิน จำนวน 1 คน คือ น.ส.รัตนาพร  แดนกาไสย

 ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบและสอบสัมภาษณ์มาสอบในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาล
ราชวิถี ชั้น 11 ตึกสิรินธร  (ห้องประชุมธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ตามกำหนดเวลา ดังนี้
          เวลา 09.00 - 11.00 น.      - สอบข้อเขียน
          เวลา 13.30 - 14.00 น.      - สอบสัมภาษณ์
และจะประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562
ติดต่อมูลนิธิ
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี RAJAVITHIHOSPITAL FOUNDATION
เลขที่ 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
NO. 2, PHAYATHAI ROAD, RATCHATHEWI DISTRICT, BANGKOK 10400
โทรศัพท์ 0-2354-7997-9 โทรสาร. 0-2354-7996
TELEPHONE. 0-2354-7997-9 FAX. 0-2354-7996
บริจาคผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
บัญชีเลขที่ 051-2-16322-1
ธ. กสิกรไทย จำกัด
สาขาสนามเป้า
บัญชีเลขที่ 029-2-60574-9
ธ. กรุงเทพ จำกัด
สาขาอาคารยาคูลย์
บัญชีเลขที่ 210-0-56926-4
ธ. กรุงไทย จำกัด
สาขาถนนศรีอยุธยา
บัญชีเลขที่ 013-1-77009-8
ธ. ออมสิน จำกัด
สาขาสำนักงานใหญ่
บัญชีเลขที่ 050-0-1228487-8
ธ. กรุงศรีอยุธยา จำกัด
สาขาราชเทวี
บัญชีเลขที่ 044-1-34621-7
บริจาค “สมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี”
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
บัญชีเลขที่ 051-2-69056-1