มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ
ข่าวประกาศ
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี (ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า)
 
รายละเอียดข่าว
News
ประกาศรับสมัคร
       ด้วยมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี มีความประสงค์จะจ้างบุคคลตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่ธุรการ การเงิน"
จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800.- บาท (เมื่อผ่านการทดลองงานแล้ว) เพื่อปฏิบัติงานประจำ
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
     1. สัญชาติไทย
     2. อายุระหว่าง 25-35 ปี บริบูรณ์
     3. จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านการเงินและบัญชี
     4. มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
หลักฐานในการรับสมัคร
     1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตา ขนาด 1 นิ่้ว จำนวน 2 ใบ
     2. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน
     3. หลักฐานการศึกษา
     4. ใบรับรองแพทย์
     5. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
     1. รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม - 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
     2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
     3. กำหนดสอบวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ชั้น 11 ตึกสิรินธร
          - เวลา 09.00-11.00 น.  สอบข้อเขียน
          - เวลา 13.00-14.00 น.  สอบสัมภาษณ์
     4. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
     5. รายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 น. ณ สำนักงาน
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ชั้น 11 สิรินธร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-3547997-9 ต่อ 109,101 ในวันและเวลาราชการ
รูปภาพประกอบ
ติดต่อมูลนิธิ
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี RAJAVITHIHOSPITAL FOUNDATION
เลขที่ 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
NO. 2, PHAYATHAI ROAD, RATCHATHEWI DISTRICT, BANGKOK 10400
โทรศัพท์ 0-2354-7997-9 โทรสาร. 0-2354-7996
TELEPHONE. 0-2354-7997-9 FAX. 0-2354-7996
บริจาคผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
บัญชีเลขที่ 051-2-16322-1
ธ. กสิกรไทย จำกัด
สาขาสนามเป้า
บัญชีเลขที่ 029-2-60574-9
ธ. กรุงเทพ จำกัด
สาขาอาคารยาคูลย์
บัญชีเลขที่ 210-0-56926-4
ธ. กรุงไทย จำกัด
สาขาถนนศรีอยุธยา
บัญชีเลขที่ 013-1-77009-8
ธ. ออมสิน จำกัด
สาขาสำนักงานใหญ่
บัญชีเลขที่ 050-0-1228487-8
ธ. กรุงศรีอยุธยา จำกัด
สาขาราชเทวี
บัญชีเลขที่ 044-1-34621-7
บริจาค “สมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี”
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
บัญชีเลขที่ 051-2-69056-1