มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ
ข่าวประกาศ
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี (ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า)
 
ประวัติการก่อตั้งมูลนิธิ
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2523 โดยมีเจตจำนงหลักในการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ ผู้ป่วยที่มีรายได้น้อยเเละส่งเสริมกิจกรรมการดำเนินงานของมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ในด้านการบริการผู้ป่วย ตลอดจนการส่งเสริมงานด้านการศึกษาวิจัย ค้นคว้าทาง วิชาการในด้านการรักษาผู้ป่วย
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2523 ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นสมาคมเเละองค์กรจากสภาวัฒนธรรมแห่งชาติด้วยเงินทุนเริ่มเเรก 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เเละได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งเพื่อให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามหนังสือที่ มท. 0313/5857 ลงวันที่ 28 เมษายน 2524
กระทรวงการคลัง ได้ประกาศรับรองให้ มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เป็นองค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 184 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2553 ซึ่งทำให้เงินของมูลนิธิโรง พยาบาลราชวิถีที่ฝากไว้กับธนาคารหรือบริษัทเงินทุนฯ สามารถรับดอกผลเต็มจำนวน โดยไม่ต้องหักภาษี เเละผู้บริจาก สามารถนำใบเสร็จรับเงินของมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีไปลดหย่อนภาษีได้
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี "RAJAVITHI HOSPITAL FOUNDATION"
ปัจจุบันมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ดำเนินการโดยคณะกรรมการมูลนิธิ จำนวนทั้งหมดไม่เกิน 15 คน เเละมีเจ้าหน้าที่ประจำมูลนิธิเป็นผู้ปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดเเคลนทุนทรัพย์
2. เพื่อช่วยเหลือในด้านการศึกษา ฝึกอบรมฯ วิจัย สวัสดิการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชวิถี
3. เพื่อช่วยเหลือในกิจการของโรงพยาบาลราชวิถี
4. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองเเต่ประการใด
5. เพื่อร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยทรัพย์สินของมูลนิธิอาจได้มาจาก
1) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้ โดยพินัยกรรมหรือนิติกรรม อื่นๆ โดยมิได้มีเงื่อนไขผูกพันให้มูลนิธิต้องรับผิดชอบในหนี้สินหรือภาระติดพันอื่นใด
2) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้
3) ดอกผลซึ่งเกิดจากทรัพย์สินของมูลนิธิ
ติดต่อมูลนิธิ
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี RAJAVITHIHOSPITAL FOUNDATION
เลขที่ 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
NO. 2, PHAYATHAI ROAD, RATCHATHEWI DISTRICT, BANGKOK 10400
โทรศัพท์ 0-2354-7997-9 โทรสาร. 0-2354-7996
TELEPHONE. 0-2354-7997-9 FAX. 0-2354-7996
บริจาคผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
บัญชีเลขที่ 051-2-16322-1
ธ. กสิกรไทย จำกัด
สาขาสนามเป้า
บัญชีเลขที่ 029-2-60574-9
ธ. กรุงเทพ จำกัด
สาขาอาคารยาคูลย์
บัญชีเลขที่ 210-0-56926-4
ธ. กรุงไทย จำกัด
สาขาถนนศรีอยุธยา
บัญชีเลขที่ 013-1-77009-8
ธ. ออมสิน จำกัด
สาขาสำนักงานใหญ่
บัญชีเลขที่ 050-0-1228487-8
ธ. กรุงศรีอยุธยา จำกัด
สาขาราชเทวี
บัญชีเลขที่ 044-1-34621-7
บริจาค “สมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี”
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
บัญชีเลขที่ 051-2-69056-1